Culturama VZW

 Lezingen en cursussen
 Stadswandelingen te Brussel
 Museabezoeken

GDPR - RGPD

PRIVACYVERKLARING

DECLARATION VIE PRIVEE

 

~*~*~*~

Algemeen

De vzw Culturama hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vzw Culturama houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon over je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als vzw Culturama zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vzw Culturama

Baron de Vironlaan 140, 1700 Dilbeek

Emailadres: culturama@telenet.be

Website: www.culturamavzw.be

1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door vzw Culturama verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden

- om te kunnen inschrijven en deel te nemen aan de activiteiten, georganiseerd door vzw Culturama, op eigen initiatief;

- om uw aanvraag te kunnen realiseren ( begeleiding bij een stads- of wijkwandeling, op een tentoonstelling, in een Brussels museum, bij een museumbezoek in Brussel, bij een bus- of taxirondrit, inschrijven en deel te nemen aan de activiteiten, georganiseerd door vzw Culturama, op eigen initiatief;

- om nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen versturen;

- om op uw aanvraag een lezing, lezingenreeks of een cursus te kunnen geven.

2. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

• Persoonlijke kenmerken:woon- en werkplaats, ouderdom, nationaliteit, voertaal

• Rekeningnummer

• Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsmnr en e-mail

Wij verwerken nooit persoonsgegevens die betrekking hebben op uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksuele oriëntatie.

3. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende personen

• Bestuursleden van de vereniging

• Boekhouder van de vereniging

• De aangeduide gids(en) en gastspreker…

4. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan altijd ingetrokken worden door het clublid, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EER (Europese Economische Ruimte).

5. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Bewaartermijn

De vzw Culturama bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De vzw Culturama verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximum 20 jaar na het laatste gebruik, om u te kunnen adequaat te informeren, uit te nodigen, te dienen. .

7. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

• Alle personen die namens vzw Culturama van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Ons bestuur, onze medewerkers , vrijwilligers en gidsen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

9. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

10. Wijziging privacyverklaring

De vzw Culturama kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 06/06/2018, ten gevolge van de nieuwe wet.

 

<terug naar boven>

~*~*~*~

DECLARATION VIE PRIVEE (RGPD)

1. Généralités

L’asbl Culturama attache beaucoup d'importance au respect de votre vie privée et à la protection de vos données à caractère personnel.

Dans la présente Déclaration Vie Privée, nous tenons à vous fournir des informations claires et transparentes sur la manière dont nous gérons les données à caractère personnel. Nous mettons tout en œuvre pour garantir le respect de votre vie privée et traitons pour cette raison vos données à caractère personnel avec le plus grand soin. L’asbl Culturama respecte en toute circonstance la législation et la réglementation applicable, dont le Règlement général sur la protection des données (également connu sous la dénomination RGPD).

Cela signifie qu'en tout état de cause :

• nous traitons vos données à caractère personnel conformément à l'objectif en vue duquel elles ont été fournies ; ces objectifs et le type de données à caractère personnel sont décrits dans la présente Déclaration Vie Privée ;

• le traitement de vos données à caractère personnel se limite aux données qui sont nécessaires aux objectifs en vue desquels elles sont traitées ;

• nous avons pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la protection de vos données à caractère personnel ;

• nous ne transmettons pas de données à caractère personnel à d'autres parties, sauf si c'est nécessaire pour la réalisation des objectifs en vue desquels elles ont été fournies ;

• nous sommes au courant des droits dont vous disposez à l'égard de vos données à caractère personnel en votre qualité de personne concernée, nous voulons attirer votre attention sur ces droits et nous nous engageons à les respecter.

En tant que asbl Culturama, nous sommes responsables du traitement de vos données à caractère personnel. Si vous avez des questions ou souhaitez nous contacter après avoir lu notre Déclaration Vie Privée ou concernant un thème plus général, vous pouvez nous joindre en utilisant les coordonnées ci-dessous :

Asbl Culturama

Baron de Vironlaan 140, 1700 Dilbeek

Adresse e-mail : culturama@telenet.be

Website : www.culturamavzw.be

1.1 Pourquoi traitons-nous des données à caractère personnel ?

Vos données à caractère personnel sont traitées par asbl Culturama en vue des objectifs et fondements juridiques suivants :

- pour pouvoir prendre part aux activités organisées par l’asbl Culturama en propre initiative

- pour pouvoir réaliser votre demande (guide à une promenade urbaine ou de quartier, à une exposition dans un musée de Bruxelles, à une visite de musée à Bruxelles, à une randonnée en bus ou taxi, inscription et participation aux activités organisées par l’asbl Culturama en propre initiative

- pour l'envoi de lettres d'information et invitations

- pour pouvoir réaliser votre demande d’une lecture, de séries de lectures ou de donner cours.

1.2 Quelles données traitons-nous ?

Nous pouvons vous demander les données à caractère personnel suivantes, les enregistrer, les collecter et les traiter en vue des objectifs décrits ci-après

• Caractéristiques personnelles : adresse et lieu de travail, âge, nationalité, langue conversationnelle

• Numéro de compte

• Données d'identification : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, numéro de Gsm et adresse mail

Nous ne traitons jamais de données à caractère personnel qui révèlent votre origine raciale ou ethnique, vos opinions politiques, vos convictions religieuses ou philosophiques, votre appartenance syndicale, vos données génétiques ou votre orientation sexuelle.

1.3 Qui traite les données ?

Les données sont traitées par les personnes suivantes :

• Membres du comité de l'association

• Le comptable de l’association

• Le(s) guide(s) désigné(s) et l’orateur

1.4 Transmission à des tiers

Les données que vous nous communiquez peuvent être transmises à des tiers si c'est indispensable à la réalisation des objectifs décrits plus haut.

Nous ne transmettons jamais des données à caractère personnel à d'autres sous-traitants (tierces parties) que ceux avec qui nous avons conclu un contrat de traitement.

Dans ce contrat, nous passons bien entendu avec ces parties (sous-traitants) les conventions nécessaires pour garantir la protection de vos données à caractère personnel.

Pour le reste, nous ne transmettrons pas les données fournies à des tiers, sauf si la loi nous y oblige et/ou autorise, p. ex. dans le cadre d'une enquête de la police ou des autorités judiciaires.

Nous pouvons également partager des données à caractère personnel avec des tiers si vous nous y autorisez. Ce consentement peut en tout temps être révoqué par le membre du club, sans que cela ne porte préjudice à la légalité du traitement préalable au retrait du consentement.

Nous ne fournissons pas de données à caractère personnel à des parties établies en dehors de l'EEE (Espace Économique Européen).

1.5 Mineurs d'âge

Nous ne traitons des données à caractère personnel de personnes âgées de moins de 18 ans que si nous avons obtenu à cette fin le consentement écrit d'un parent ou du représentant légal.

1.6 Délai de conservation

L’asbl Culturama ne conserve pas les données à caractère personnel plus longtemps que nécessaire à la réalisation de l'objectif en vue duquel elles ont été fournies, ni plus longtemps qu'exigé par la loi. L’asbl Culturama s'engage à ne pas conserver les données plus de 20 ans à compter de la dernière utilisation afin de pouvoir informer, vous inviter, vous servir de façon adéquate.

1.7 Protection des données

Les mesures techniques et organisationnelles appropriées suivantes ont été prises pour protéger les données à caractère personnel contre tout traitement illégitime

• Toutes les personnes qui ont pu prendre connaissance de vos données au nom de asbl Culturama sont investies d'un devoir de discrétion à cet égard.

• Nous appliquons à tous nos systèmes une politique d'accès reposant sur un nom d'utilisateur et un mot de passe ;

• Nous recourons s'il y a lieu à la pseudonymisation et au chiffrement des données à caractère personnel ;

• Nous prenons des copies de sauvegarde des données à caractère personnel afin de pouvoir les restaurer en cas d'incidents physiques ou techniques ;

• Nous testons et évaluons régulièrement nos mesures ;

• Nos collaborateurs sont conscients de l'importance de la protection des données à caractère personnel.

1.8 Vos droits concernant vos données

Vous avez le droit d'accéder aux données à caractère personnel que nous avons reçues et d'en obtenir une copie, l'adaptation ou l'effacement. Vous pouvez nous contacter pour ce faire à l'adresse susmentionnée.

Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel (ou d'une partie de celles-ci) par nous ou par l'un de nos sous-traitants.

Vous avez aussi le droit d'exiger que nous vous transmettions les données fournies ou que nous les transmettions directement à une autre partie à votre demande. Avant de donner suite aux demandes susmentionnées, nous pourrons vous demander de justifier de votre identité.

1.9 Réclamations

Si vous avez une plainte à formuler au sujet du traitement de vos données à caractère personnel, nous vous saurions gré de nous contacter directement à ce sujet.

Vous avez aussi toujours le droit d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données (APD) :

Rue de la Presse 35

B-1000 Bruxelles

https:// www.autoritedeprotectiondesdonnees.be

1.10 Modification de la Déclaration Vie Privée

L’asbl Culturama peut modifier la Déclaration Vie Privée à tout moment. La dernière modification remonte au 06/06/2018 suite à la nouvelle règlementation.

 

<terug naar boven>

~*~*~*~